Ciasteczka Z Krakowa | STATUT SPÓŁKI
940
page-template-default,page,page-id-940,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Statut Ciasteczka z Krakowa S.A. Strona 1
Tekst jednolity Statutu spółki Ciasteczka z Krakowa S.A.
STATUT SPÓŁKI
Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna
Postanowienia ogólne
§1
1. Mariusz WITEK działający w akcie niniejszym w imieniu Spółki IZNS IŁAWA S.A. z
siedzibą w Iławie oświadczył, że reprezentowana przez niego Spółka jest założycielem
Spółki Akcyjnej zwanej dalej w treści aktu notarialnego „Spółką”.
2. Firma Spółki brzmi: Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: Ciasteczka z Krakowa S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
§2.
1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować
do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy
prawa.
Przedmiot działalności
§3.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja sucharów i herbatników: produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich
i ciastek (PKD 10.72),
2) Produkcja pieczywa: produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71),
3) Produkcja lodów (PKD 10.52), –
4) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61),
5) Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.62),
6) Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (PKD 10.73),
7) Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82),
8) Produkcja przypraw (PKD 10.84),
9) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
(PKD 10.86),
10) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 10.89),
Statut Ciasteczka z Krakowa S.A. Strona 2
11) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99),
12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych (PKD 46.17),
13) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów (PKD 46.18),
14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD
46.19),
15) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36),
16) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37),
17) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki
i mięczaki (PKD 46.38),
18) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
(PKD 46.39),
19) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76),
20) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90),
21) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą żywności, napojowi wyrobów tytoniowych (PKD 47.11),
22) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.19),
23) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24),
24) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25),
25) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.29),
26) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78),
27) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach (PKD 47.81),
28) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
(PKD 47.89),
29) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91),
30) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (PKD 47.99),
31) Transport drogowy towarów (PKD 49.41),
32) Przeładunek towarów (PKD 52.24),
33) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
34) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),
35) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(PKD 56.21.Z),
36) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29),
37) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30),
Statut Ciasteczka z Krakowa S.A. Strona 3
38) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
39) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
40) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z),
43) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
44) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych (PKD 70.10.Z),
45) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z).
§4.
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu
akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego
Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 dwóch trzecich oddanych
głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy i akcje
§5.
1. Kapitał zakładowy wynosi 7.877.000 – siedem milionów osiemset siedemdziesiąt
siedem tysięcy złotych.
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
a) 100.000 sto tysięcy akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 jeden złoty
każda, o numerach od 000001 do 100000;
b) 2.000.000 dwa miliony akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 jeden złoty
każda, o numerach od 0000001 do 2000000, pokrytych wkładem niepieniężnym, którego
przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesionego przez IZNS Iława
S.A. z siedzibą w Iławie wskazana w Załączniku nr 1 do Statutu;
c) 600.000 sześćset tysięcy akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 jeden
złoty każda, o numerach od 000001 do 600000.
d) 5.177.000 pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 1,00 jeden złoty każda, o numerach od 000001 do 5177000.
2a.
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych
akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w
Statut Ciasteczka z Krakowa S.A. Strona 4
liczbie nie większej niż 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy).
3. Akcje serii D mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych
emitowanych na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Tableo S.A. z dnia 29.06.2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych
uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki.
Akcje serii A będą pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem spółki w jednej
czwartej ich wartości nominalnej to jest w kwocie 25.000,00 dwadzieścia pięć tysięcy
złotych. Pozostała część wkładów pieniężnych zostanie wniesiona do dnia trzydziestego
pierwszego marca dwa tysiące jedenastego (31.03.2011) roku.
Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z
kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie
akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich
akcji.
Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
§6.
1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne)
albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie przymusowe akcji następuje w przypadku:
a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie
można zaspokoić z innego majątku,
c) na wniosek i za zgoda akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez
Spółkę,
d) uchwalenia zmiany wartości nominalnej akcji, w wyniku której nastąpi redukcja liczby
akcji, w ilości uniemożliwiającej wymianę ich na akcje o nowej wartości nominalnej.
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od
wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu
finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału
między akcjonariuszy.
Władze Spółki
§7.
Władzami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.
Statut Ciasteczka z Krakowa S.A. Strona 5
§8.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6sześciu miesięcy po upływie
roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym
terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to
za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. 4 i 5
należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno
nastąpić w terminie 2dwóch tygodni, licząc od dnia zgłoszenia wniosku.
8. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość
reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
9. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający między innymi tryb obrad.
10. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§9.
1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5pięciu członków, powoływanych i
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję.
1.a. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby
członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem
Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał,
pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby
członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady
ustaloną zgodnie z § 9 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady
Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz
Sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej
obradom.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony
przez Radę Nadzorczą regulamin.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej
liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady
Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie
Statut Ciasteczka z Krakowa S.A. Strona 6
Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno
odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały bez formalnego zwołania jeżeli obecni są na
posiedzeniu wszyscy jej członkowie, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia Rady i
zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie
zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego
jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli,
b) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu,
d) rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego
Zgromadzenia,
e) wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za
poszczególne lata obrotowe,
f) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w
wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§10.
1. Zarząd Spółki składa się z 1(jednego) do 3 (trzech) członków.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest
dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie
kontraktu menedżerskiego.
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.
Rachunkowość
§11.
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy od upływu roku
obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok
obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z
działalności Spółki w tym okresie.
Statut Ciasteczka z Krakowa S.A. Strona 7
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla
pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości
określonej przez Walne Zgromadzenie.
Postanowienia końcowe
§12.
1. Rozwiązanie Spółki powodują:
a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu,
b) ogłoszenie upadłości Spółki.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy
prawa.
Załącznik nr 1 do STATUTU SPÓŁKI
Opis wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa IZNS Iława SA Dział
Statut Ciasteczka z Krakowa S.A. Strona 8
do spraw Tablic wnoszonego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej
Tableo
Zorganizowana część przedsiębiorstwa – Dział do spraw Tablic został wydzielony na bazie IZNS Iława S.A.
1. Wartość aktywów zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dział do spraw Tablic na dzień 20.12.2010
wynosiła 610 538,68 zł w tym:
a) Aktywa trwałe
– urządzenia techniczne i maszyny 14 010,00 zł
– inne środki trwałe 6 800,00 zł
w skład których wchodzą:
L.P. Indeks Wyszczególnienie Opis szczegółowy Ilość
1 421/42 prasa prasa hydrauliczna EH-PRESS 1
2 421/43 prasa prasa hydrauliczna PP40 TREND 1
3 484/058 maszyna termobarwiąca foliarka HP TREND 1
4 424/007 niszczarka niszczarka do tablic rejestracyjnych NT2 1
5 S452/048 nagrzewnica nagrzewnica 1
6 S800/073 tłoczniki oprzyrządowanie do produkcji tablic 390
7 znak znak legalizacyjny 4
8 stół stół do tłoczników 1
9 szafa szafa do tłoczników – czarna 1
10 izolator braków izolator braków 1
11 stoły kpl. stołów do produkcji tablic 3
12 krzesło krzesło 2
13 szafa metalowa szafa do ubrań 1
14 wózki wózki do tablic 3
15 telefon telefon 1
16 drukarka do etykiet DYMO TURBO 330 1
b) Aktywa obrotowe
– zapasy 27 142,10 zł
– należności krótkoterminowe 357 141,67 zł
– środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 205 444,91 zł
2. Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 20 grudnia 2010 r. wynosiła: 451 559,33 zł
w tym:
– z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy 328 499,05 zł
– z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 121 861,27 zł
– z tytułu wynagrodzeń 705,35 zł
– inne 493,66 zł
Aktywa netto na dzień 20 grudnia 2010 r. wynoszą 158 979,35 zł